Kylätoiminta

Yhdistysten Letku


Yhdistys- ja harrastustoiminta on vilkasta ja letkulaiset innokkaita osallistujia. Kylällä toimii mm. musiikkiyhdistys, taidepiiri, 4H-kerho, perhekahvila, teatteriyhdistys, vanhempainyhdistys, kylätoimikunta, maamiesseura, kalastus- ja metsästysseura.

Yhdistykset ovat aktiivisesti lähteneet vaikuttamaan kylän tulevaisuuteen.

Kylälle laadittiin ensimmäinen kyläsuunnitelma v. 2001 Tammelan kunnan kylä- ja maaseutuelinkeino-ohjelman laatimisprosessin yhteydessä. Nykyinen kyläsuunnitelma on tehty Tammelan kylähankkeessa osana Tammelan kyläohjelman uudistamista vuosina 2009-2010. Suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain kyläyhdistyksen kokouksessa ja kunnan tasolla Tammelan kylien KyläFoorumissa yhdessä sovituin seurantaindikaattorein.  

Tärkeimmät kehittämiskohteet kylällä ovat uusien asukkaiden hankkiminen, koulun toiminnan turvaaminen, sivuelinkeinojen ja muun yritystoiminnan, tiestön ja liikenneturvallisuuden, nuorten harrastusmahdollisuuksien, ikäihmisten asiointipalvelujen ja lapsiperheiden palvelujen kehittäminen, maisemasuunnitelman toteuttaminen ja ulkoilureittien teko sekä kyläläisten ja kylän yhdistysten yhteistoimintaan, tapahtumatarjontaan ja asumisviihtyvyyteen panostaminen.

Kyläsuunnitelman toteuttaminen on edennyt hyvin, talkoin ja hankerahoituksen avulla. On kunnostettu ja laajennettu kylätaloa ja tehty nuorisotilat talon yläkertaan, koottu kylähistoriikki, perustettu Härkätien Teatteri yhteistyössä Portaan ja Torron kylien kanssa, järjestetty tonttipäiviä ja tehty palvelutarvekartoituksia ja markkinoitu kylän yrityksiä, selvitetty jätevesienkäsittelyä ja perustettu osuuskunta kylän kauppapalvelujen turvaamiseksi.

Kyläsuunnitelman toteuttamisessa huomioidaan kestävä kehitys kylälle vuonna 2014 laaditun Kestävä kylä –toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaan. Kylän jätehuoltoa on mm. kehitetty yhteistyössä Texvex Forssan kanssa järjestämällä Letkun Puotiin poistotekstiilien etäkeräyspiste. 

Kylän osayleiskaavoitusprosessi on vireillä ja edennyt ehdotusvaiheeseen. Asukkaita ja yhdistyksiä edustava kaavaryhmä toimii tiedon kokoajana ja välittäjänä kyläläisten ja kaavoittajan sekä kunnan välillä.  Tietoa kyläläisten arvoista ja arvostuksista sekä kylän nykytilanteesta, kehittämistarpeista ja ideoista  koottiin kyselyin ja kyläilloissa.  Yhteistyössä maakunnallisen Hämeen kylät ry:n kanssa kehitettiin kaavoitusprosessin vuorovaikutteisuutta Aistien - avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä –hankkeen Letkun kyläpilottiosuudessa.

Liitteet

Letku vuoden hämäläinen kylä 2012

Hämeen vuoden 2012 kylän valintaperusteissa korostetaan toiminnan suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Valinnassa huomioidaan myös kylän kehittäminen laaja-alaisesti, palvelujen kehittäminen ja avoin tiedottaminen.

Letkun kylä on historiallisen Härkätien varrella sijaitseva vireä ja aktiivinen kylä Tammelan kunnassa Kanta-Hämeen lounaisosassa. Letkun kylällä on usean vuoden ajan tehty ansiokasta kehittämistyötä, viimeisimpänä niistä Letkun Puoti osuuskunnan perustaminen kauppa- ja postipalvelujen jatkumiseksi kylällä. Osuuskuntamuotoinen palvelujen järjestäminen on oiva esimerkki siitä, miten paikallisyhteisö voi ottaa vastuuta paikallistasolla ja samalla vastaa yhteiskunnallisestikin ajankohtaiseen kysymykseen siitä, miten palvelut järjestetään tulevaisuudessa.

Yhteistyön merkitys ja voimavara on ymmärretty ja sitä tehdään laajalla rintamalla niin Tammelan kunnan kuin muiden kylien ja yhdistysten kanssa. Rohkeilla aloitteilla ja kehittämishankkeilla Letkun kylän toiminta vie eteenpäin myös koko kunnan kylätoimintaa. Kylän toiminnasta kerrotaan avoimesti ja rohkeasti, jaetaan osaamista ja kokemuksia yhteistyötahojen kanssa. Hanketoiminnan tarjoama kehittämisresurssi on otettu erinomaisesti kylän käyttöön. Kylän kesäasukkaat nähdään osana kyläyhteisöä.

Letkulla katse ja toiminnan tavoitteet ovat vahvasti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuudessa ja ajanhengen mukaisessa kylätoiminnassa. Silti kylän historiaa ja kulttuuriperintöä arvostetaan ja sen merkitys tunnistetaan osana paikallisyhteisöä.

Hämeenlinnassa 30.6.2012, Hauhon markkinoilla. (Kuva Hämeenkylät ry)
Valokuvassa vas. Hämeen kylät ry:n pj Mika Ågren, maakuntajohtaja Juhani Honka, palkintoa vastaanottamassa Asko Koivu ja Eija Laine, kunnan edustajana Minna Nissilä.

Vireä ja aktiivinen Letku on palkittu ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä kylätoiminnastaan nimeämällä kylä Vuoden hämäläiseksi kyläksi myös aiemmin vuonna 2005.

Valtakunnallinen kunniamaininta Vuoden Kylä-kisassa

Vuoden hämäläiseksi kyläksi 2012 valittu Letku menestyi myös valtakunnallisessa Vuoden Kylä 2012 -kilpailussa. Valintaraadin mukaan Letkun kyläläisten innokkuus, uutteruus ja uskallus ovat menestyksen avainsanoja.  

Osuuskuntamuotoinen palvelujen järjestäminen on erinomainen esimerkki siitä, miten yhteisö voi ottaa vastuuta paikallistasolla. Kylä tarjoaa yhteiskunnallisesti vaikuttavan ja uuden mallin palvelujen järjestämiseksi. Letku on myös säilyttänyt kyläkoulun ja toiminut  ansiokkaasti maallemuuton ja maaseudulla asumisen edistämiseksi jo usean vuoden ajan. 

Letkun Iloisten ihmisten kylä -ajattelu on lisännyt kylätoiminnan myönteistä julkisuuskuvaa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. 

Suomen Kylätoiminta ry:n antama tunnustus jaettiin paikallistoimijoiden valtakunnallisessa
Lokaali-juhlaseminaarissa Joensuussa 2.9. 
Palkintoja jakamassa Suomen kylätoiminta
ry:n puheenjohtaja Eero Uusitalo sekä varapuheenjohtaja Matti Mäkelä ja kylän puolesta
vastaanottamassa Kirsi Kaasalainen, Eija Laine ja Asko Koivu..(Kuva Antero Lehikoinen)


Yhdistysten yhteystiedot

Härkätien Teatteriyhdistys ry
Tuula Kauppi, Letkun yhteyshenkilö
puh. 0400 630590

Letkun Diakoniapiiri
Seija Saarinen
puh. 050 3712543

Letkun 4H- kerho
Tuula Kauppi
puh. 0400 630590

Letkun kalavesiosakaskunta
Tuomo Kosunen
puh. 040 5581912

Letkun koulun vanhemmat ry
Petri Nuutinen
puh. 050 464 2469

Letkun kylätoimikunta
Asko Koivu
puh. 03 4350803, 0400 502425

Letkun Maamiesseura ry
Jarkko Aaltonen
puh. 0400 772064

Letkun Musiikki ry
Simo Kauppinen
0400 285437

Letkun Taidepiiri "Rembrantit"
Ansa Koskinen

Metsästysseura Letkun Erä
Ari Uutela
puh. 03 4350 892